Egypt - historie v souvislostech

neděle 12. prosinec 2010 22:52

Hatsepsovet vzor Mentuhotep
foto autor

A to zejména souvislostech světových a architektonických. Protože... Cheops, Kleopatra, Gíza, Ramses, Muhamadm Alí, Sfinga, Amenhotep, Ra, Amon... Sakra! Kdo, kde, kdy, proč? Potřeboval jsem si v tom udělat trošku pořádek.

V každém z období Egypta je určitý vrchol, podle kterého je možné si jej zařadit nejen v jeho historii, ale i světové. Existuje teorie, že pramáti Eva (tehdy spíš primáti Eva) pocházela z Afriky. Takhle daleko ale nemíním jít. Stejně nebudu zmiňovat Saharu jako kvetoucí louky (cca. 12.000 let BC). Ale už v době, kdy se louky měnili v písečné duny (cca. 8.000 let BC), první zemědělci poznali blaho blátivých vod Nilu a zůstali dodnes.

V Levantě (Sýrie) pěstují obilí, vzniká město Jericho, v dnešním Turecku vzniklo první sídliště a začínají tavit měď, později Sumerové zabydlují Eufrat, Tigris a staví první chrámy a města v Mezopotámii (Uruk), Féničané začínají vystrkovat růžky.

Nil.JPG

Stará říše 3000 let BC

V blátivých osadách začal čile kvést obchod a vzniklo první obrázkové písmo. Dá se vypozorovat podíl písma na sjednocení zemědělců, neboť v té době první faraon Narmer (Meni) stmelil Horní Egypt s Dolním. Stmelil je jemné slovo, protože dochovaná paleta na líčidla ukazuje Meniho v typické póze, jak drtí lebky svých odpůrců nějakým potloukem. V této póze jsou ve svých chrámech faraoni zobrazování s železnou pravidelností. Ostatní státy ve světě tehdy stále fungovaly jako městské.

Dzoser.JPGNicméně Meni, i když si to určitě nepřál, byl smrtelný a bylo třeba ho pochovat. Za něj se ještě pohřbívalo jen do tzv. mastab, což je luxusnější obdélníkový hrob, s menší nástavbou z hliněných cihel. To asi nevyhovovalo jednomu s dalších faraonů - Džoserovi. Štěstím bylo, že měl na dvoře génia starověku, MUDr. Ing. arch. Imhotepa. A ještě vezíra a umělce k tomu. Ve snaze o maximální viditelnost Džoserovi mastaby, tak dlouho vršil kameny na sebe, až vznikla první a dlouho největší kamenná stavba na světě - stupňovitá Džoserova pyramida. Po pár tréninkových pyramidách (v Sakkáře, Abúsíru) se do dalších vrhli tři pyramidální faraóni. Nechali postavit to, co všichni vnímáme jako "ty" pyramidy. Chufu, Rachef a Menkaure nám v Gíze zanechali stavby, nad kterýma zůstává rozum stát dodnes. O jejich opravdové velikosti svědčí i to, že Cheopsova pyramida byla největší stavbou světa do vztyčení Eiffelovi věže!

 

To vše do konce třetího tisíciletí BC, kdy se na Krétě klube mínojská kultura se svým labyrintem v Knóssu a je sepsán první kodex v Mezopotámii. Začínají práce na Stonehenge a u nás mísíme cín s mědí. V indii vznikají první města.

Střední říše 2000 let BC

Karnak.JPG

Oproti Staré říši, kde byl hlavním městem Memfis (kousek od současné Káhiry), se ve Střední říši hlavním městem stává Veset (Théby, dnes Luxor). Egypt ovládá Sinajský poloostrov, Nubii a převážnou část Palestiny. Faraón Senvosret III. si nechal postavil poslední pyramidový komplex v Dašhúru, ale Mentuhotep II. už začal s novým stylem.

V lokalitě Dér el Bahrí vyhloubil podzemní hrobku a nad ní postavit okázalý zádušní chrám. Ten byl později vzorem pro chrám královny Hatšepsut. Na konci střední říše sem z Palestiny a Sýrie Semité s Hyksósama přinášejí kolo, zbraně nebo přilby s bronzu. Tou dobou už starý dobrý bůh Ra (Re) postupně splývá s Amonem.

Abrahám se chystá obětovat Izáka, Babylonská říše na vrcholu a v Mykénách procházejí panovníci Lví branou.

Nová říše 1500 let BC

hatsepsut_1.JPGV nové říši, nejen že vytlačili Hyksósy a Semity tam kam patří a kde se dodnes dohadují, ale hlavně začala (a rychle skončila) jedna z prvních náboženských reforem v historii. Tu se snažil zavést Amenhotep IV., více znám jako Achnaton. Jeho reformy spočívaly v příkazu uctívat jediného boha, slunečního Atona. Dal k jeho poctě vybudovat dokonce nové město – Achetaton (dnešní El-Amarna). Zavedl první monoteistické náboženství na světě a změnil umělecký styl. Umělci začali svět zobrazovat realističtěji, včetně všech chyb. Zbytky těchto fascinujících děl je možné vidět dodnes v Egyptském muzeu. Dali světu i jeden z nejkrásnějších uměleckých artefaktů Egypta: bustu královny Nefertiti, manželky Achnatona. Ta dnes patří do top ten suvenýrů současného Egypta :-)

Panovníci již nestaví pyramidy, ale pochovávají se hluboko do vápencového masívu, v podstatě za kopcem u Mentuhepova chrámu na západním břehu Luxoru (Théb, Vesetu). Vzniká tiché Údolí králů, kde je dodnes pochován "nezaslouženě" věhlasný Tutanchamon. Jeho poklady jsou i dnes ohromující a zlatá maska je TAK nádherná, že citlivějším povahám nezůstane oko suché.

Abu_simbel.JPGDalším lebko-bijcem Nové říše byl Ramses. Bojoval s Chetity (na východě Turecka) a u Kadeše podepsal nejstarší mírovou smlouvu na světě. Nejmonumentálnější z jeho chrámů je dozajista chrám v Abú Simbel se čtyřmi jeho sochami obřích rozměrů. Nachází se dalších více jak 200 km od hráze Asuánské přehrady až na samotných hranicích se Súdánem. Takový hraniční kameny jsem ještě neviděl :-)

Další nádhernou stavbou z té doby v okolí Luxoru je chrám Hatšepsovety. Ta, jako jedna ze tří faraónek, podnikala velkolepé výpravy do země Punt (Somálsko?). Jejím nejslavnějším počinem ale zůstane nádherný terasovitý chrám.

Krétská kultura pomalu zaniká, Mojžíš vyvádí Židy z Egypta, kde je čeká čtyřicet let turistiky a během níž obdrží jako odměnu za každé čtyři roky jednu kamenou desku. Achiles umírá na odraženou patu a Odysseus se hodně pomalu vrací domů z trójské války. Za 200 let porazí David Goliáše. Vzniká Kartágo. O chvilku později Romulus a Remus staví základy věčného města. U nás frčí Keltové.

Říše postupně ztrácí na síle a vliv okolních říší s nájezdy mořských národů zemi rozdělily. Egypt se od šestého století před Kristem stává součástí Perské říše (Dáreius a Xerxés). Zůstane tomu tak až do roku 332 př. Kr., kdy se faraonem na chvíli stává Alexandr Makedonský. Jeho generál zakládá dynastii Ptolemaiovců, kteří vydrželi skoro jako Habsburkové u nás, 300 let. Nakonec ale i poslední z nich, legendární Kleopatra v roce 30 př. Kr. ztrácí vládu. Egypt se stává provincií římského impéria a za sebou nechává nejen fascinující tuplovanou sebevraždu, ale i Egypt tak jak jej známe, nebo alespoň tak jak si jej představujeme.

Vzkvétá olmécká kultura v Mexiku, Čína je sjednocena, Hanibal převádí přes Alpy slony a na nebi se rozzářila hvězda na znamení zrození Ježíše Krista.

Zbytek dvou tisíc let

Mesita.JPGAni Řím není věčný. Věčné jsou jen pyramidy, které byly svědkem postupné i potupné vlády cizinců. Po rozpadu římské říše se Egypt stává součástí říše Východořímské. Přesto, že dnes je Egypt země téměř veskrze muslimská, tak je to kolébka křesťanství, neboť sem údajně prchla svatá rodina, když jim začalo být v Izraeli těsno. Kam jinam by taky prchali, když je to kousek a znali to tu.

Zvláštní... Než přišli k moci Byzantští vládci, křesťané byli pronásledováni. Později je Byzantští tak ždímali, že radostně přijímali nově šířené náboženství, islám a v polovině 7. století vítali Araby jako osvoboditele. Že jim moc nepomohli je nasnadě a po sérii povstání vítali zase jiné osvoboditele, tentokráte z Tunisu.

To už jsme v 10. století u dynastie Fátimovců, za jejihž vlády Egypt jen vzkvétal. Založili nové hlavní město Káhiru a v něm i nejstarší univerzitu na světě - Al Azhar. Následuje intermezzo s křižáky a i tito vládci nakonec podlehli novému vládci oblasti, Osmanské říši. Osmané se od 16. století o Egypt příliš nezajímali a jen jej využívali.

A jsme u historie, která zkoumá historii. Superkátká a superdůležitá je role Napoleona. Do země přivezl kromě své maličkosti i řadu archeologů, kteří začali s prvním moderním výzkumem dějin kdysi mocného národa. Po Napoleonově porážce, nastupuje Mohamed Alí, otec moderního Egypta. Pod jeho vládou dynastie Egypt vzkvétal a byl otevřen Suezský průplav.

Asuan_ele.JPGBritové s Francouzi se dohadují pořád a nejinak tomu bylo v Egyptě. Za druhé světové války, přestože blonďáka aby pohledal, ovšem místní sympatizují s fašisty. Spojenci jim to u al-Alamejnu rozmluvili. Nakonec to Egypťani vzali do vlastních rukou, které jim trošku přidržovali Rusové. Roku 1952 Egypt začíná budovat vlastní arabskou republiku pod plk. Násirem a znárodňuje Suezský průplav. Kromě politicko-vojenských čachrů je zajímavé hlavně budování Asuánské přehrady a největšího umělého na světě - Násirova. Toto megalomanství zrodilo asi největší akci v dějinách UNESCa - záchranu cca. 13. chrámů z nichž nejznámější je nádherný Abú Simbel.

Země se pozvolna (velmi pozvolna) transformuje v demokratický stát a těží především z turistického ruchu, a to navzdory Mosadu, který se jim to se svými trénovanými žraloky snaží všemožně znemožnit. :-)

Petr Teplík

Související články


Petr Teplík

Petr Teplík

Inspirací může být všechno kolem. Děti, příroda, cesty, sport, vztahy ... stačí poodstoupit a nechat pár jedinců předběhnout.

Kuchař, cyklista, policista, otec dvou synů, manžel jedné manželky, který nezapomíná, že všechno je jinak.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Co právě čtu

  • S. Komárek - Eseje o lidských duších a společnosti
  • A. S. Exupéry - Noční let
  • R. Šimáček - Valdštejnská rapsodie
  • Mathias Jung - Malý princ v nás
  • M. Twain - Dobrodružství T. Sawyera

Co právě poslouchám